Avslutning av inklusjon i SEED-studien

I dag avsluttes inklusjonen av nye deltakere til SEED-studien, og vi har vårt fullstendige utvalg. Totalt er 98 personer inkluderte og randomiserte. Disse får oppfølging gjennom Arbeidspraksis i skjermet virksomhet eller Individuell jobbstøtte, og følges opp med spørreskjema ved 6 og 12 måneder, samt registerdata 3 år tilbake og 5 år frem i tid.

Rekrutteringsprosessen har strukket seg over 2 og 1/2 år, med kontinuerlige informasjonsmøter hos de 9 ulike NAV-kontorene i Hordaland som er inkludert i studien, NAV Tiltak, Intro og Marked, samt Betanien DPS. Deltakerne er unge som står utenfor arbeidslivet, og vurderes av NAV å ha behov for spesielt tilpasset innsats/være aktuelle for oppfølging i skjermet virksomhet. Alle de inkluderte er <30 år, og 68 % er menn. Vi har 100 % svarprosent ved baseline på de inkluderte, og vil nå kunne kartlegge hvem de unge som står i fare for uførhet er, en spennende og viktig målgruppe som vi har behov for å vite mer om. Om et års tid vil det foreligge 12 mnd. oppfølgingsresultater for de siste inkluderte, og vi vil da kunne undersøke om tiltakene har effekt på arbeidsaktivitet, helse og livskvalitet, samt hvilket tiltak som eventuelt er mest gunstig og kostnadseffektivt.

Vi vil takke alle deltakere og samarbeidspartnere for året som har gått, og ser frem til å ta fatt på nye oppgaver på nyåret. I mellomtiden gjenstår det bare å ønske alle en riktig god jul!

decorated-christmas-tree-2-1359515

Comments are closed.