Ny publikasjon – Unge i fare for tidlig uførhet: Hvem er de?

Artikkelen “Young adults at risk of early work disability: Who are they?” ble nylig publisert i tidsskriftet BMC Public Health. Artikkelen omhandler deltakerne i SEED-studien og rapporterer på data fra første måletidspunkt (ved inklusjon i studien).

Totalt ble 96 unge mennesker som stod i fare for tidlig uførhet inkludert i studien. Deltakerne var i alderen 18-29, stod utenfor arbeid og utdanning, mottok stønader fra NAV grunnet ulike sosiale eller helserelaterte problemer, og var aktuelle for skjermet tiltak hos NAV. Artikkelen viser at utvalget i hovedsak bestod av menn, som var single og barnløse, og der omtrent halvparten bodde hos hjemme hos en av/begge sine foreldre. En tredjedel rapporterte lese/skrivevansker, 40% hadde lavere utdanning enn videregående skole, og over halvparten av deltakerne hadde det som regnes som et farlig høyt alkoholforbruk.

Resultatene på helserelaterte mål viste at forekomsten av spesielt psykiske helseproblemer var høy, hvilket samsvarer med tidligere kunnskap om unge som allerede mottar uføretrygd. De mer oppsiktsvekkende funnene var imidlertid relaterte til psykososiale faktorer. To tredjedeler av deltakerne hadde opplevd mobbing, mens 39% av deltakerne hadde vært utsatt for vold. Når deltakere som hadde en sykdom ble spurt om hva de anså som årsaken til sykdommen, var svarene oftest relatert til relasjonelle problemer, som ensomhet, isolasjon, og mangel på omsorg.

I tillegg til forebyggende tiltak for å redusere sosial eksklusjon grunnet mobbing og frafall i skolen, understreker funnene viktigheten av fokus på sosiale såvel som psykologiske faktorer i arbeidsrehabilitering av unge som står i fare for tidlig uførhet.

Artikkelen er tilgjengelig her: https://doi.org/10.1186/s12889-018-6095-0

Comments are closed.