Om studien

Supported Employment & preventing Early Disability (SEED)

Andelen unge som forsvinner ut av arbeidslivet med uføretrygd er et meget aktuelt problem i Norge. Tidlig tilbaketrekking eller utstøting fra arbeidsmarkedet medfører store kostnader, både for den enkelte personen og for samfunnet som helhet. SEED-studien er en randomisert kontrollert studie der målet er å få kunnskap om ulike tiltak for å forebygge uførhet og øke arbeidsdeltakelse blant denne viktige og sårbare gruppen. Studien inkluderer unge personer mellom 18-29 år som står utenfor utdanning og arbeid, som mottar midlertidige stønader grunnet ulike sosiale eller helserelaterte problemer, og som er tiltenkt “arbeidspraksis i skjermet virksomhet” ved NAV. Deltakerne fordeles tilfeldig til 1 av 2 arbeidsrettede tiltak:

  1. Tradisjonelt arbeidsrettet tiltak i attføringsbedrift, gjennom tiltaket “Arbeidspraksis i skjermet virksomhet” (APS)
  2. Supported Employment (SE) ved Fretex Vest-Norge, ved bruk av metoden Individuell jobbstøtte (IPS)

SEED-studien vil dermed bidra med ny kunnskap om effekten som både tradisjonelle og nyere tiltak for å øke arbeidsdeltakelse og forebygge tidlig uførhet har med tanke på:

  • Deltakelse i ordinært lønnet arbeid, sykefravær, mottak av stønad og uføretrygd (spørreskjemadata og registerdata)
  • Fysisk og psykisk helse, funksjon og mestring (spørreskjemadata)
  • Kostnadseffektivitet av tiltakene (kost/nytte-analyser)

Studien er finansiert av Norges Forskningsråd (program for Sykefravær, arbeid og helse) og drives av forskere ved NORCE Norwegian Research Centre (tidligere Uni Research). Prosjektet hadde oppstart våren 2014 og avsluttes i 2018. Flytskjemaet nedenfor gir et enkelt bilde av studiens gang.

 

flytskjema

Leave a Reply